علمی ترویجی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم- گرایش انرژی‌های تجدیدپذیر، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران