علمی ترویجیمسابقه پرسش و پاسخ علمی چراغ به همراه برنامه جامع معرفی و ارتباط با
 انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با اهدای جوائز و گواهی رسمی به برگزیدگان برگزار شد.
(پرسش و پاسخ، پانتومیم، بیست سوالی)
میدان اصلی دانشکدگان (میدان الله)