علمی ترویجی

مدیر مسئول


محمد قوشچیان دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک بیوسیستم،
دانشگاه تهران

مهندسی مکانیک بیوسیستم

  • mghoushchianyahoo.com

مشاور علمی


دکتر شاهین رفیعی استاد تمام گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی،
دانشگاه تهران

مشاور علمی


دکتر علی جعفری استاد تمام گروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران

مکانیک ماشین های کشاورزی

مشاور علمی


دکتر اسدالله اکرم دانشیار دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران

مکانیزاسیون کشاورزی

مشاور علمی


دکتر سید سعید محتسبی استاد گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی دانشگاه تهران

مهندسی مکانیک بیوسیستم

  • mohtasebut.ac.ir

سردبیر


محمد قوشچیان دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک بیوسیستم،
دانشگاه تهران

مهندسی مکانیک بیوسیستم

  • mghoushchianyahoo.com

سردبیر


عمار صالحی دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

مهندسی مکانیک بیوسیستم

  • amar.salehiut.ac.ir

ویراستار


محمد قوشچیان دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک بیوسیستم،
دانشگاه تهران

  • mghoushchianyahoo.com

ویراستار


میثم امامیان کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم

مهندسی مکانیک بیوسیستم

  • sanat.sabz.pubgmail.com