علمی ترویجی

مدیر مسئول


محمد قوشچیان دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک بیوسیستم،
دانشگاه تهران

مهندسی مکانیک بیوسیستم

  • mghoushchianyahoo.com

سردبیر


محمد قوشچیان دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک بیوسیستم،
دانشگاه تهران

مهندسی مکانیک بیوسیستم

  • mghoushchianyahoo.com

مشاور علمی


دکتر علی جعفری استاد تمام گروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران

مکانیک ماشین های کشاورزی

مشاور علمی


دکتر اسدالله اکرم دانشیار دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران

مکانیزاسیون کشاورزی

مشاور علمی


دکتر شاهین رفیعی استاد تمام گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی،
دانشگاه تهران

ویراستار


محمد قوشچیان دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک بیوسیستم،
دانشگاه تهران

  • mghoushchianyahoo.com

ویراستار


میثم امامیان کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم

مهندسی مکانیک بیوسیستم

  • sanat.sabz.pubgmail.com

مدیر اجرایی


علیرضا صبا مدیر روابط عمومی نشریه صنعت سبز نوین

مهندسی ماشین های صنایع غذایی