علمی ترویجی

مدیر مسئول


محمد قوشچیان دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک بیوسیستم،
دانشگاه تهران

مهندسی مکانیک بیوسیستم

  • mghoushchianyahoo.com

سردبیر


محمد قوشچیان دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک بیوسیستم،
دانشگاه تهران

مهندسی مکانیک بیوسیستم

  • mghoushchianyahoo.com

مشاور علمی


دکتر علی جعفری استاد تمام گروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران

مکانیک ماشین های کشاورزی

مشاور علمی


دکتر اسدالله اکرم دانشیار دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران

مکانیزاسیون کشاورزی

مشاور علمی


دکتر شاهین رفیعی استاد تمام گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی،
دانشگاه تهران

مشاور علمی


دکتر سید سعید محتسبی استاد گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی دانشگاه تهران

مهندسی مکانیک بیوسیستم

  • mohtasebut.ac.ir

ویراستار


محمد قوشچیان دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک بیوسیستم،
دانشگاه تهران

  • mghoushchianyahoo.com

ویراستار


میثم امامیان کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم

مهندسی مکانیک بیوسیستم

  • sanat.sabz.pubgmail.com

مدیر اجرایی


علیرضا صبا مدیر روابط عمومی نشریه صنعت سبز نوین

مهندسی ماشین های صنایع غذایی