علمی ترویجی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی- گرایش انرژی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران