علمی ترویجی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم- گرایش طراحی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران