علمی ترویجی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم- گرایش طراحی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد تمام گروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران