علمی ترویجی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم- گرایش فناوری‌های پس از برداشت، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران