علمی ترویجی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم- گرایش فناوری پس از برداشت، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران