علمی ترویجی

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسنده

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی- گرایش انرژی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران