علمی ترویجی

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی مهندسی ماشین های صنایع غذایی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران