علمی ترویجی

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی مهندسی ماشین های صنایع غذایی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

2 دانشجوی مهندسی ماشین های صنایع غذایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران