علمی ترویجی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی مهندسی ماشین های صنایع غذایی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

2 دانشجوی مهندسی ماشین های صنایع غذایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران