علمی ترویجی

نوع مقاله: متن خوانی انگلیسی

نویسنده

دانشجوی مهندسی ماشین های صنایع غذایی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران