علمی ترویجی

نوع مقاله : متن خوانی انگلیسی

نویسنده

دانشجوی مهندسی ماشین های صنایع غذایی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران