علمی ترویجی

نوع مقاله : مصاحبه

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم-گرایش طراحی و ساخت

2 دانشجوی کارشناسی مهندسی ماشین های صنایع غذایی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

جهت دریافت مطلب، از بخش فایل‌ها(اصل مقاله) اقدام کنید--->>>