علمی ترویجی

مدیر مسئول


محمد قوشچیان دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک بیوسیستم،
دانشگاه تهران

مهندسی مکانیک بیوسیستم

  • mghoushchianyahoo.com

مشاور علمی


دکتر شاهین رفیعی استاد تمام گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی،
دانشگاه تهران

مشاور علمی


دکتر علی جعفری استاد تمام گروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران

مکانیک ماشین های کشاورزی

مشاور علمی


دکتر اسدالله اکرم دانشیار دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران

مکانیزاسیون کشاورزی

مشاور علمی


دکتر سید سعید محتسبی استاد گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی دانشگاه تهران

مهندسی مکانیک بیوسیستم

  • mohtasebut.ac.ir

سردبیر


عمار صالحی دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

مهندسی مکانیک بیوسیستم

  • amar.salehiut.ac.ir

سردبیر


الناز ملکی قلیچی دانشجوی دکتری گروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران

  • e.malekiut.ac.ir