علمی ترویجینشریه صنعت سبز به نشریه صنعت سبز نوین تغییر یافت.

به گزارش صنعت سبز نوین، با موافقت کمیته ناشر بر نشریات دانشگاه تهران در جلسه 3 مهر 1398، نام نشریه صنعت سبز به صنعت سبز نوین تغییر کرد. همچنین با موافقت این کمیته، فاطمه سلکی چشمه سلطانی به عنوان سردبیر به این نشریه اضافه شد.

پیش از این تنها محمد قوشچیان سردبیر این نشریه بود.