علمی ترویجیچهارمین شماره نشریه علمی دانشجویی «صنعت سبز نوین» منتشر شد.

به گزارش صنعت سبز نوین، در این شماره از نشریه، «روش های تصفیه و ارتفای بیوگاز»، «ربات های صعود کننده از درخت»، «گلخانه های هوشمند برای پرورش سبزی ها» و چند مقاله دیگر را می خوانیم.

نشریه علمی ترویجی صنعت سبز نوین یکی از فعالترین نشریات ترویجی حوزه ماشین های کشاورزی ایران است.