علمی ترویجینشریه علمی تخصصی صنعت سبز نوین، جهت بررسی امتیاز حرفه ای به معاونت پژوهشی دانشگاه تهران ارسال شد.

در جلسه اخیر کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران، با نظر مساعد اعضاء نشریه علمی تخصصی صنعت سبز نوین جهت کسب امتیاز حرفه ای به معاونت پژوهشی دانشگاه تهران ارسال شد.

با هدف رشد و ارتقای نشریات دانشجویی دانشگاه؛ طرح “اعطای امتیاز نشریه حرفه‌ای به نشریات برتر دانشجویی دانشگاه تهران” با همکاری معاونت پژوهشی اجرا می‌شود. این طرح شامل تمامی نشریات دانشجویی با زمینه‌ها و فرمت‌های مختلف می‌شود و نشریات دانشجوی‌ای که به لحاظ فرمی، محتوایی و اصول فنی در سطح بالایی قرار داشته باشند؛ می‌توانند حائز این امتیاز شوند.