علمی ترویجی


صنعت سبز نوین عنوان نشریه علمی ترویجی را کسب کرد

نشریه‌های دانشجویی صنعت سبز نوین از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی توانست امتیاز نشریه حرفه‌ای را از معاونت پژوهشی دانشگاه تهران کسب کنند. بر این اساس، این نشریه، یک نشریه علمی-ترویجی یک امتیازی محسوب می‌شود.
با هدف رشد و ارتقای نشریات دانشجویی دانشگاه؛ طرح «اعطای امتیاز نشریه حرفه‌ای به نشریات برتر دانشجویی دانشگاه تهران» با همکاری معاونت پژوهشی اجرا می‌شود. این طرح شامل تمامی نشریات دانشجویی با زمینه‌ها و فرمت‌های مختلف می‌شود و نشریات دانشجوی‌ای که به لحاظ فرمی، محتوایی و اصول فنی، واجد شاخص‌های نشریه حرفه‌ای باشند؛ می‌توانند حائز این امتیاز شوند. گفتنی است فعالیت در نشریات حرفه‌ای افزون بر امتیاز فرهنگی از امتیاز علمی نیز برای دانشجویان برخوردار است.