علمی ترویجی

نوع مقاله: دستاورد

نویسندگان

1 سردبیر نشریه علمی ترویجی صنعت سبز نوین

2 استاد تمام گروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران