علمی ترویجی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران