علمی ترویجی

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران