علمی ترویجی

نوع مقاله : دستاورد

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

جهت دریافت مطلب، از بخش فایل‌ها(اصل مقاله) اقدام کنید--->>>