علمی ترویجی
فراخوان ارسال مطالب
فراخوان ارسال مقالات
فراخوان ارسال مقالات
دوره 4، شماره 3 ، اسفند 1398، صفحه 64-64

چکیده
  فراخوان دریافت مقالات و مطالب علمی نشریه علمی-ترویجی صنعت سبز نوین   با توجه به اهمیت هم‌افزایی و همچنین معرفی پژوهش‌های انجام شده در این رشته و دستاورد‌های آن به علاقه‌مندان و ترویج آن؛ از همه‌ ...  بیشتر