علمی ترویجی

نوع مقاله : مصاحبه

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم-گرایش طراحی و ساخت

جهت دریافت مطلب، از بخش فایل‌ها(اصل مقاله) اقدام کنید--->>>