علمی ترویجی

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی و ساخت دانشگاه تهران

2 استاد تمام گروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران

جهت دریافت مطلب، از بخش فایل‌ها(اصل مقاله) اقدام کنید--->>>