علمی ترویجی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم، گرایش طراحی و ساخت دانشگاه تهران

2 استادیار گروه مهندسی ماشین های کشاورزی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

جهت دریافت مطلب، از بخش فایل‌ها(اصل مقاله) اقدام کنید--->>>