علمی ترویجی

نوع مقاله : معرفی نرم افزار

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی و ساخت دانشگاه تهران

جهت دریافت مطلب، از بخش فایل‌ها(اصل مقاله) اقدام کنید--->>>