علمی ترویجی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشجوی دکتری اگروتکنولوژی بذر، دانشگاه تهران

چکیده

ریزازدیادی یک تکنیک پیشرفته تکثیر رویشی جهت تولید گیاهان باکیفیت بالا و عاری از بیماری‌ها در حجم بالا و در مدت‌زمان اندک است. با افزایش تقاضا برای تولیدات زراعی، باغی و گیاهان دارویی، ریزازدیادی از  طریق کشت بافت گیاهی اهمیت روزافزونی پیداکرده است. بااین‌حال، این روند بسیار پرزحمت و حجم کار بسیار بالا است. اخیراً سیستم‌های جدیدی جهت اتوماسیونی کردن فرآیند ریز ازدیادی به‌منظور کاهش هزینه نیروی کار، افزایش توان عملیاتی، کاهش خطر آلودگی با به حداقل رساندن تماس انسانی توسعه‌یافته‌اند. مطالعه حاضر به بررسی طراحی، فرآیند و امکان‌سنجی سیستم اتوماسیون ریز ازدیادی پیشنهادشده توسط لی و همکاران [1]،  پرداخته است. نمونه‌ای از این سیستم ساخته شد و آزمایش‌های پایلوت با یک نوع گیاه بلوبری انجام شد و تا ۹۰ درصد موفقیت به دست آورد. علاوه بر این، نتایج تجربی نشان داد که نرخ تولید آن با توان عملیاتی فرآیند دستی قابل‌مقایسه بود. سیستم خودکار پیشنهادی پتانسیل بالایی جهت پاسخگویی به تقاضای روزافزونِ تکثیر سریع گیاهان را دارد.