علمی ترویجی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم- گرایش طراحی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

جهت دریافت مطلب، از بخش فایل‌ها(اصل مقاله) اقدام کنید--->>>